Сайт кафедри фізики та технологій захисту навколишнього середовища ОДЕКУ

Після вивчення частини курсу фізики, яка вивчається на І курсі заочного факультету студент повинен:

знати  основні фізичні величини й характеристики, які  вводяться і вивчаються у відповідних розділах та зв’язки між ними; області використання кількісних співвідношень, що їх пов’язують;

уміти формулювати все це на математичній мові й вирішувати відповідні фізичні задачі, оволодіти основними навичками експериментального вивчення явищ і процесів, роботи з приладами, методами та засобами фізичного експерименту, аналізу та обробки даних експериментів та спостережень. 

Дисципліна належить до природничо-наукового (фундаментального) циклу ОПП для бакалаврів.

Метою цього курсу є забезпечення засвоєння студентами перших двох років навчання (рівень подготовки бакалаврів) у достатньо  повному обємі фундаментальних законів сучасної фізики. Виконання програми дає змогу безпосередньо перейти до вивчення, наприклад, курсів теоретичної фізики, спеціальних курсів у напрямку підготовки спеціалістів, а також поглибленоі проробки деяких спеціальних розділів сучасної фізики по плану підготовки на магістерському рівні.

Завдання курсу спрямоване на доведення студенту основних законів фізики, їх математичної форми, ознайомлення його з фундаментальними фізичними явищами та методами їх спостереження і вивчення; сформувати навики експериментальної роботи, навчити вірно формулювати фізичні ідеї, розв’язувати задачі, робити оцінки величин, оперувати фізичними моделями та усвідомлювати границі їх застосувань.

Налаштування

Налаштування