slide image

Технології захисту навколишнього середовища

Радіоекологія

Learn More
slide image

Технології захисту навколишнього середовища

Гранульвані матеріали

Learn More
slide image

Технології захисту навколишнього середовища

Фізика

Learn More
slide image

Навчальні курси

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри Загальної та теоретичної фізики
 

Навчальні курси для бакалаврів та магістрів

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕОСФЕРАХ  (Магістри)

Робоча програма

СПЕЦКУРСИ ДЛЯ МАГІСТРІВ (спеціальность 183 Технології захисту навколишнього середовища)

Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища

Сучасні методи моделювання та чисельне моделювання фізико-хімічних процесів у навколишньому середовищі

Радіаційна безпека

Додаткові глави сучасної фізики

Методи математичної та теоретичної фізики в екологічних дослідженнях

Методи нелінійної динамики та аналізу систем навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Радіоекологія (системна та за галузями)

Радіаційний моніторинг

ФІЗИКА  (Бакалаври)

Робоча програма спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
Робоча програма спеціальність 103 "Науки про Землю"

Кафедра здійснює підготовку студентів рівня

МАГІСТР – в галузі Природничих наук («Технології та виробництво»)

зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

З 2016 року  кафедра відкриває роботу аспірантури по підготовці  ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

за спеціальністю

183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Базові дисципліни НМК:

Технології захисту природних систем

Теоретичні моделі систем захисту довкілля

Спеціальні розділи«Радіоекології»

Спеціальні розділи«Інженерніих основ систем захисту навколишнього середовища»

Спеціальні розділи «Фізико-математичного моделювання систем,

явищ та процесів у довкіллі”

Наукова практика

До складу кафедри входять

навчальні лабораторії: лабораторія загальної фізики; лабораторія радіоекології; Регулярно кафедра проводить студентські наукові конференції і олімпіади. Для викладачів та студентів працює постійно діючий науковий семінар

See OSENU Programmes

На кафедрі ведуться систематичні наукові дослідження за темою “Статистична фізика складних систем”. Отримані результати публікуються у вигляді монографій та статей у провідних фахових виданнях, входять до матеріалів дисертаційних досліджень. Працює аспірантура за фахом “Теоретична фізика”, в рамках якої ведеться робота над кандидатськими дисертаціями.

Learn more

Міжнародне співробітництво

Кафедра активно співпрацює з ведучими національними науковими установами України, має творчі договори про співпрацю та виконує спільні дослідження із Одеським Національним університетом ім. І.І. Мечнікова, Одеським національним політехнічним університетом,Одеським Національним медичним університетом, Київським Національним медичним університетом, Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної Академії наук України (м.Київ). Співробітники кафедри регулярно приймають участь у підготовці та проведенні щорічної Міжнародної конференції з теоретичної фізики ІТФ (м.Київ), Міжнародної конференції з фізики рідин в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (м.Київ), та інших міжнародних форумах та семінарах. Починаючи з 1995р. кафедра готує та випускає фахівців з Радіоекології – міждисциплінарної спеціальності в галузі природничих наук. З 2016 року кафедра розпочала підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за напрямом Технології захисту навколишнього середовища. Завідувач кафедри проф. Герасимов був обраний на конкурсній основі до складу Науково-методичної комісії МОН України з розробки державного стандарту з цієї спеціальності

Learn more

Доступні курси

Методи нелінійної динаміки та аналізу систем навколишнього середовища

Магістри ТЗНС

Навчальна дисципліна «Методи нелінійної динаміки та аналізу систем навколишнього середовища» належить до професійно - орієнтованого циклу підготовки фахівців рівня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища».

Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про сучасні процеси, які відбуваються у довкіллі і параметризуються за допомогою методів теорії нерівноважних та нелінійних процесів.

         Метою дисципліни є дати основні уявлення про нерівноважні та нелінійні процеси, що відбуваються у довкіллі, методи їх опису та застосування в задачах моделювання станів та переходів поміж ними; математичний та нелінійний базіс моделей широкого класу. Явищ процесів, які полягають параметризації з використанням наведенням в курсі за сценаріями нелінійних явищ.


Курс

Окремі глави технологій захисту навколишнього середовища

Курс призначається для магистрів 2 року спеціальності ТЗНС. Окремі розділи фізики 3

Задачі курсу: дати основні уявлення про сучасні методи статистичної фізики та методи їх використанні в задачах опису стану та кінетики процесів які відбуваються у навколишньому середовищі.

Компетенції, які стосуються дисципліни "Окремі розділи фізики":

КСП-20  - знання сучасних методів статистичної фізики та методів їх використання в задачах опису стану та кінетики процесів, які відбуваються у навколишньому середовищі.

Курс

Інженерно-фізичні аспекти захисту навколишнього середовища

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів знань інженерних принципів захисту об’єктів навколишнього середовища, здатності застосовувати адекватні до умов галузі сучасні технології захисту екосистем. Програма дисципліни переслідує мету підготовки фахівців, що уміють грамотно і чітко вирішувати практичні і теоретичні важливі екологічні задачі.

Задачі курсу: засвоєння знань інженерних принципів захисту об’єктів навколишнього середовища, знань методів діагностики екологічно-небезпечних зовнішніх збурень, придбання навичок використання приладів для фізичних вимірювань параметрів навколишнього середовища, про наукові підходи до ліквідації наслідків забруднення довкілля, до організації безпечної життєдіяльності людей в умовах підвищеного екологічного ризику.


Курс

Сучасні методи моделювання та чисельне моделювання фізико-хімічних процесів у навколишньому середовищі

Основна мета дисципліни «Сучасні методи моделювання та чисельне моделювання фізичних процесів у навколишньому середовищі» – сформувати уявлення про фізичні концепції в моделюванні процесів у довкіллі, фізичні концепції у довкіллі в екології та елементи фізичного базису, що використовується в моделюванні оточуючого середовища у напрямку використання отриманих раніше фундаментальних знань для вирішення конкретних наукових або практичних проблем, вивчення наведених моделей за допомогою методів диференціальних рівнянь, та на їх основі - навчання студентів початковому мінімуму класичних засобів і прийомів математичної фізики, у застосуванні до виділених проблем довкілля.


Курс

Радіаційна безпека

Метою дисципліни є поглиблене вивчення основних принципів та норм радіаційної безпеки, методів захисту від іонізуючого випромінювання, санітарних правил поводження з радіоактивними речовинами; надання студентам глибокого розуміння методів та навиків проведення деяких ядерно-фізичних, зокрема, спектрометричних вимірів, теоретичних методів щодо інтерпретації експериментальних даних і, зокрема, інтерпретації спектрів іонізуючого випромінювання. Програма дисципліни переслідує мету підготовки фахівців, що уміють  грамотно і чітко вирішувати  практичні і теоретичні важливі радіоекологічні задачі. Студент повинен оволодіти знаннями нормування та організації радіаційної бепеки, придбати практичні навики з контролю та забеспеченню радіаційної безпеки.

Дисципліна базується на досягненнях фундаментальних наук  до моделювання та оцінки зовнішнього впливу, станів та динаміки елементів довкілля з метою застосування адекватних ефективних методів його убезпечення і є основною для формування загальнонаукових, інструментальних та професійних компетенцій магістра спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.


Курс

Окремі розділи фізики 1, 2

Навчальна дисципліна   «Окремі розділи фізики» є професійно орієнтованою для напряму підготовки „Технології захисту навколишнього середовища”.

Метою викладення дисципліни є ознайомлення студентів – технологів з досягненнями науки, зокрема фізики декількох останніх десятиріч, без яких був би неможливий технічний прогрес, що спостерігається. В умовах стрімкого зросту наукової інформації та інтеграції різних розділів природознавства, саме фізика, яка вивчає найбільш загальні властивості матеріального світу, залишається одним з фундаментів, на якому можуть формуватися новітні технології захисту довкілля.

Дисципліна базується на фахових нормативних дисциплінах “Фізика”,“Вища математика”. Отриманні знання та вміння є необхідною базою формування сучасного наукового світогляду та засвоєння сучасних методів досліджень, як способу контролю технологічних процесів та стану речовини, які можуть знадобитися студентам - магістрантам у наступної професійної діяльності.

Курс

Методи математичної та теоретичної фізики в екологічних дослідженнях

Дисципліна «Методи математичної і теоретичної фізики в екологічних дослідженнях» належить до професійно-практичного (професійно-орієнтованого) циклу підготовки магістрів.

Основна мета дисципліни «Методи математичної і теоретичної фізики в екологічних дослідженнях» – сформувати уявлення про фізичні концепції в моделюванні процесів у довкіллі, фізичні концепції у довкіллі в екології та елементи фізичного базису, що використовується в моделюванні оточуючого  середовища у напрямку використання отриманих раніше фундаментальних знань для вирішення конкретних наукових або практичних проблем, вивчення наведених моделей  за допомогою методів  диференціальних рівнянь, та на їх основі - навчання студентів початковому мінімуму класичних засобів і прийомів математичної фізики, у застосуванні до виділених проблем довкілля.

Дисципліна базується на загальних фундаментальних дисциплінах (загальна фізика, вища математика), а також на спеціальних курсах (радіоекологія, фізична кінетика). Теоретичною основою курсу є курс вищої математики, курс диференціальних рівнянь і курси загальної фізики та хімії, а також  відповідні спеціальні курси.

Компетенції:  КСП-11  Знання  принципів теоретичного описання властивостей систем, які складаються з великої кількості елементів, володіння типовими методами сучасної математичної фізики застосовуючи їх до розгляду типових рівнянь, які керують процесами у задачах вивчення структури та кінетики домішок у довкіллі, радіоекологічного моніторингу та ін.

Курс

Технології захисту навколишнього середовища

Навчальна дисципліна Технології захисту навколишнього середовища” є обов’язковою, професійно орієнтованою для спецiальності - 183 “ Технології захисту навколишнього середовища”.

Мета дисципліни “Технології захисту навколишнього середовища” полягає у формуванні у студентів знань методів та засобів захисту об’єктів навколишнього середовища, здатності застосовувати для захисту екосистем адекватні до умов галузі сучасні технології. Програма дисципліни переслідує мету підготовки фахівців, що уміють  грамотно і чітко вирішувати  практичні і теоретичні важливі екологічні задачі.

Дисципліна “Технології захисту навколишнього середовища” базується на вивченні загально-освітніх дисциплін: “Фізика”, “Хімія”  та “Біологія”,  а також ряду загальних професійних та спеціальних дисциплін бакалаврського рівня підготовки: «Загальна екологія та неоекологія» та ін.

Компетенції: КСП-01, КСП-02, КСП-03, КСП-04, КСП-08, КСП-09.

Курс

Спеціальні розділи радіоекології - 1

Навчальна дисципліна Радіаційний моніторинг” є вибірковою, професійно орієнтованою для спецiальності183  “Технологии захисту навколишнього середовища”.

Метою дисципліни є поглиблене вивчення основ радіаційного моніторингу навколишнього середовища, надання  уявлень про методи сучасного радіаційного моніторингу та особливості його проведення.

Задача дисципліни – сформувати знання та вміння та їх використання у подальшій професійній діяльності.

Отриманні знання та вміння знадобляться студентам, насамперед, під час підготовки та захисту дипломних робіт,  і є необхідною базою для наступної професійної діяльності спеціалістів з радіоекології.

Робочою програмою передбачені 30 год. лекцій,  30 год. лабораторних та 60 годин самостійної роботи студентів.

         Дисципліна базується на досягненнях фундаментальних наук  до моделювання та оцінки зовнішнього впливу, станів та динаміки елементів довкілля з метою застосування ефективних методів його убезпечення.

         У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні

знати: методи, об’єкти та принципи радіаційного моніторингу, нормативно-правову базу в області радіаційного моніторингу;

уміти: застосовувати отримані знання  для проведення основних етапів радіаційного моніторингу.

Курс

Спеціальні розділи радіоекології (системна та за галузями)

Навчальна дисципліна Спеціальні розділи радіоукології” є обов’язковою, професійно орієнтованою для спецiальності - 183  «Технології захисту навколишнього середовища» .

Мета дисципліни Спеціальні розділи радіоукології” полягає у формуванні у студентів загального уявлення про закономірності міграції радіонуклідів в біосфері та про вплив іонізуючого випромінюванні на біосистеми надорганізменого рівня організації. Програма дисципліни переслідує мету підготовки фахівців, що уміють  грамотно і чітко вирішувати  практичні і теоретичні важливі радіоекологічні задачі.

Задачі курсу: засвоєння знань та формування уявлень про розподіл та шляхи міграції радіонуклідів в екосистемах та її складових елементах; про наслідки для біологічних систем надорганізменного рівня організації радіоактивного забруднення; про механізми самоочищення екосистем від радіоактивного забруднення, про наукові підходи до ліквідації наслідків радіоактивного забруднення довкілля, до організації безпечної життєдіяльності  людей в умовах  підвищеного радіаційного ризику.

Курс

Спеціальні розділи фізичних процесів в геосферах

Метою навчальної дисципліни є орієнтація студентів у напрями:

  • вивчення фізичних процесів і закономірностей, які відбуваються в геосферах Землі;
  • використовування сучасних методів і засобів, моніторінгу та прогнозуівння процесів, що відбуваються в геосферах Землі.

Вивчення фізичних та фізико-хімічних яіищ в природних об'єктах, фундаментальних процесів, які є основою живої природи, потребує фундаментальної теоретичної і практичної підготовки в області фізики:

  • знання загальних закономірностей явищ природи, властивостей та будови матерії, законів її руху, тощо.


Курс

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА І РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

Курс призначений для слухачів Інституту післядипломної освіти. Відповідає програмі проведення курсів з радіаційної безпеки Інституту  післядипломної  освіти  ОДЕкУ  і  спрямований  на  формування  уявлень  про технології  захисту  елементів  навколишнього  середовища  і  перше  за  все-людини  від шкідливого  впливу  іонізуючого(радіоактивного)випромінювання.  Питання, які розглядаються  створюють  теоретичне  підґрунтя  та  формують  практичні  навички  у поводженні  із  радіаційним  випромінюванням  та  професійні  компетенції  у параметризації джерел загрози, їх властивостей та організації системи захисту.


Курс

Фізика 2

Після вивчення частини курсу фізики, яка вивчається на І курсі заочного факультету студент повинен:

знати  основні фізичні величини й характеристики, які  вводяться і вивчаються у відповідних розділах та зв’язки між ними; області використання кількісних співвідношень, що їх пов’язують;

уміти формулювати все це на математичній мові й вирішувати відповідні фізичні задачі, оволодіти основними навичками експериментального вивчення явищ і процесів, роботи з приладами, методами та засобами фізичного експерименту, аналізу та обробки даних експериментів та спостережень. 

Курс

Фізика 1

Дисципліна належить до природничо-наукового (фундаментального) циклу ОПП для бакалаврів.

Метою цього курсу є забезпечення засвоєння студентами перших двох років навчання (рівень подготовки бакалаврів) у достатньо  повному обємі фундаментальних законів сучасної фізики. Виконання програми дає змогу безпосередньо перейти до вивчення, наприклад, курсів теоретичної фізики, спеціальних курсів у напрямку підготовки спеціалістів, а також поглибленоі проробки деяких спеціальних розділів сучасної фізики по плану підготовки на магістерському рівні.

Завдання курсу спрямоване на доведення студенту основних законів фізики, їх математичної форми, ознайомлення його з фундаментальними фізичними явищами та методами їх спостереження і вивчення; сформувати навики експериментальної роботи, навчити вірно формулювати фізичні ідеї, розв’язувати задачі, робити оцінки величин, оперувати фізичними моделями та усвідомлювати границі їх застосувань.

Курс

Навчальна практика для студентів 1 курсу

Фізичні методи діагностики систем довкілля

Курс

Навчальна практика для студентів 2 курсу

Системи та прилади контролю параметрів довкілля.

2 курс 

Курс

Фізичні процеси в геосферах

Бакалаври, 1 рік навчання

Курс

Основи технології захисту навколишнього середовища-2

Методи контролю та очищення довкілля від фізичних забруднень. 

2 курс, 3 семестр ТЗНС

Курс

Додаткові глави фізики-2

4 курс, 8 семестр ТЗНС

Метою дисципліни є формування теоретичних уявлень про структуру та фізичні властивості суцільних середовищ, ознайомлення з головними кінетичними рівняннями, за допомогою яких можна описувати нерівноважні процеси у неідеальних системах (неідеальний газ, суцільні середовища), та розгляд ряду практичних застосувань цих рівнянь при розгляді задач, пов’язаних з розповсюдженням домішок різного походження, зокрема радіонуклідів, у атмосфері, у водному середовищі та ґрунті. Курс спрямований на формування навичок у використанні елементів теорії кінетичних рівнянь при моделюванні процесів міграції радіонуклідів у різних природних середовищах.


Курс

Додаткові глави фізики-1

4 курс, 7 семестр ТЗНС

Метою дисципліни є формування теоретичних уявлень про структуру та фізичні властивості суцільних середовищ, ознайомлення з головними кінетичними рівняннями, за допомогою яких можна описувати нерівноважні процеси у неідеальних системах (неідеальний газ, суцільні середовища), та розгляд ряду практичних застосувань цих рівнянь при розгляді задач, пов’язаних з розповсюдженням домішок різного походження, зокрема радіонуклідів, у атмосфері, у водному середовищі та ґрунті. Курс спрямований на формування навичок у використанні елементів теорії кінетичних рівнянь при моделюванні процесів міграції радіонуклідів у різних природних середовищах.


Курс

Основи біофізики

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи біофізикиє поглиблення і вдосконалення знань, вмінь і практичного розуміння біофізичних процесів у живому організмі; фізичних методів діагностики захворювань і дослідження біологічних систем; впливу фізичних факторів на організм людини при її лікуванні; фізичних властивостей матеріалів, які використовуються в медицині та фармації; фізичних властивостей і характеристик оточуючого середовища.

Курс

Вступ до фаху. Інженерний захист навколишнього середовища

Основними задачами, що ставляться при підготовці за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища  .як фізико-технічного , інженерного профілю є: надання системних знань та формування необхідних фахових компетенцій та вмінь стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля,  проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка фахівців, саме інженерного профілю, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями належної кваліфікації.

Курс Вступ до фаху саме систематизує задачі в галузі,дозволяє орієнтуватись як у типових фахових задачах так і у методах їх практичного вирішення шляхом побудови комбінованих алгоритмів впливу та захисту. Крім того,курс формує уявлення здобувача щодо необхідності послідовного системного вивчення низки суміжних дисциплін,на які спирається підготовка і визначає шляхи іх комбінованих застосувань до вирішення практичних технологічних задач.


Курс

Основи технології захисту навколишнього середовища-3

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

3 курс, 5 семестр

Курс

Основи технологій захисту навколишнього середовища-1

Методи контролю та очищення довкілля від фізичних забруднень. 

2 курс, 3 семестр ТЗНС

Курс

Основи технологій захисту навколишнього середовища-5

Технології захисту елементів довкілля.

4 курс, 7 семестр ТЗНС

Курс

Основи технологій захисту навколишнього середовища-4

Конструювання та інженерно-фізичні принципи систем захисту довкілля.

3 курс, 6 семестр ТЗНС


Курс

Основи радіаційної безпеки-1

3 курс, 6 семестр ТЗНС

Курс

Моделювання в задачах захисту довкілля-3

Моделювання фізико-хімічних процесів у радіоекології

4 курс, 7 семестр ТЗНС

Курс

Основи системної радіоекології - 1

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

2 курс, 3 семестр

Курс

Екологічна фізика

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

2 курс, 4 семестр


Курс

Радіоекологія

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

3 курс, 5 семестр

Курс

Технології контролю якості харчової та промислової продукції-1

Радіаційний контроль та убезпечення продукції харчової промисловості


Курс

Фізика складних нелінійних нерівноважних систем довкілля

4 курс, 8 семестр ТЗНС

Дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань про сучасні процеси, які відбуваються у довкіллі і параметризуються за допомогою методів теорії нерівноважних та нелінійних процесів.

Метою дисципліни є дати основні уявлення про нерівноважні та нелінійні процеси, що відбуваються у довкіллі, методи їх опису та застосування в задачах моделювання станів та переходів поміж ними; математичний та нелінійний базіс моделей широкого класу. Явищ процесів, які полягають параметризації з використанням наведенням в курсі за сценаріями нелінійних явищ.


Курс

Моделювання в задачах захисту довкілля-2

Для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 


Курс

Основи радіаційної безпеки-2

Електронний навчальний курс з дисципліни  “Основи радіаціної безпеки - 2”.

Курс

Site news

(Поки що не було опубліковано жодних оголошень.)